Freedom-Street,-Set-Foundation,-Kyiv,-2019.-Authors--Evgeniy-Pavlov,-Vladimir-Shaposhnikov,-Tatiana-Pavlova.-Curators--Maria-Vtorushina,-Kateryna-Iakovlenko

Freedom-Street,-Set-Foundation,-Kyiv,-2019.-Authors–Evgeniy-Pavlov,-Vladimir-Shaposhnikov,-Tatiana-Pavlova.-Curators–Maria-Vtorushina,-Kateryna-Iakovlenko